Boek2

Inspiratie 5De Oorsprong, Werking en Relevantie van de Persoon van Schepping Trouw aan de Traditie.

Zoeker: "Als ik uw beantwoorden even mag onderbreken... van wat u zo-even zei begrijp ik dat u als geestelijk leraar een leerling moet zijn geweest en nog steeds bent. U geeft een boodschap door en die daad vormt een opeenvolging van leraren waarin de leerling een meester wordt zo gauw hij afdoende onderlegd is in de doorgegeven filognosie. Zodoende ontving u uw kennis van een schepper, een oorspronkelijke geest die verantwoordelijk is voor deze cultuur van toewijding tot de Persoon van Alle Personen, die door u als zoeker werd gerespecteerd. Wat u me nu vertelt is wat deze schepper u gezegd heeft. Maar tegelijkertijd ben ik dus ook niet zomaar meer een zoeker, maar een aankomend leider van toekomstige toegewijden, zo ik wil, die me kunnen respecteren als een boodschapper zoals u, op voorwaarde dat ik, door u goed onderricht in deze traditionele kennis, er in slaag in bevredigende mate deze kennis aan tijd en plaats aan te passen, zodat ik overeenkomstig het begrip van een volgende generatie van zoekers zal kunnen spreken. Dit heeft zich afgespeeld sedert de vroegste dagen van de schepping van onze wereld en cultuur, zodat we het eigenlijk hebben over de kennis die werd doorgegeven door de eerste spreker die de Oorspronkelijke Persoon van de Filognosie is, de Heer in ons Hart. Is dat juist?

Leraar: "Dat klopt. Als je eenmaal deze kennis van de zelfverwerkelijking, deze filognosie, onder de knie hebt, kan je in feite zelf een leraar zijn die deze kennis aanpast, zoals je zei, aan tijd en omstandigheid. Je bent dan inderdaad niet zomaar een zoeker, maar een mogelijke leider van toekomstige toegewijden, een schepper van de volgende uitdrukking van deze kennis die afkomstig is van de Oorspronkelijke Persoon van het Hart die we de Heer noemen."

Zoeker: "Goed, laat me u dan mijn eerbetuigingen brengen, want ik mag u nu beschouwen als de schepper van dit moment in de geschiedenis die de basis vormt van al het leven dat volgt uit de traditie die u verdedigt. Daarom heb ik, zoals u zei, als een mogelijke leider van alle zoekers die ik bereid vindt om naar me te luisteren, zelfs nog meer dringende vragen. Ten eerste zou ik willen weten welke kennis deze filognosie voorstaat die in het Sanskriet ātmatattva wordt genoemd, zo herinner ik mij. En wat betreft onze werkelijkheid, o leraar, beschrijf alstublieft wat haar vorm is, waar ze toe behoort en waar ze uit voortkwam. Waardoor wordt ze gehandhaafd, wat heeft er de controle over en waar is ze uit samengesteld? U bent hier ongetwijfeld van op de hoogte. U, de meester, met het universum als een walnoot in de greep van uw wetenschap, moet weet hebben van alles wat werd geschapen, alles wat wordt geschapen en alles wat zal worden geschapen. Vertel me alstublieft wat de bron is van uw wijsheid. Door wie wordt u beschermd en van wie krijgt u aanwijzingen? Op basis van welk gezag bent u, helemaal op eigen gelegenheid, met de elementen beheerst door uw persoonlijke energie, de levens van de levende wezens gestalte aan het geven? Als een spin in dienst van zijn web, weeft u vanuit uw krachten en visie, als een onafhankelijke autoriteit, al deze levens ineen zonder dat u van hen bezeten raakt. In dit leven, o machtige man, ben ik niet bekend met enig iemand, uitgerust met een naam, een gedaante en kwaliteiten, tijdelijk of eeuwig, superieur, inferieur of gelijkwaardig, die niet zijn oorsprong vond in de Oorspronkelijke Persoon van Schepping waar u voor staat. We hebben het er moeilijk mee omdat u, in een volmaakte discipline, van een ernstige vorm van boete bent die ons gelegenheid bood eraan te twijfelen of u wel de hoogste autoriteit bent. O kenner en heerser over allen die u volgen, wees zo goed al deze zaken waar ik om vroeg uiteen te zetten zodat ik het, van u lerend, kan begrijpen."

Leraar: "De twijfel die jij, zo aardig, hebt omtrent mijn persoonlijke oefeningen, is volkomen terecht, mijn beste, het bracht me ertoe de heldhaftigheid, glorie en macht in overweging te nemen van de Allerhoogste Persoon Boven Allen, de Heer van Alle Heren. Je hebt het niet mis met wat je zei, want als je niet de Oorspronkelijke Persoon kent voorbij aan mij, leidt dat tot de illusie dat ik de grootste zou zijn. De hele wereld die ik in het leven riep en voorstel in onze besprekingen ter wille van Hem, ontwikkelde zich vanuit Zijn licht, zoals het is met de energie die we ontlenen aan het vuur, de zon, de orde van de maan, de beweging van de planeet en de sterren. Ik biedt Hem mijn eerbetuigingen, de Oorspronkelijke Heer van Onze Weelde op wie wij nu mediteren, want het is vanwege Zijn genade en onoverwinnelijke macht dat men mij als een leraar beschouwt in deze wereld. Mensen spreken zonder zich te schamen, met een verkeerde woordkeuze, onterecht van 'ik' en 'mijn', terwijl ze een vooraanstaande positie in de verbijsterende materiële wereld proberen te behouden. Maar noch hun ego, noch hun bezitsdrang vormt de grondslag van hun bestaan. Ze hebben geen juist begrip van mij, de secundaire schepper van hun levens. De interactie van de materiële elementen onder de invloed van de oorzaak van de tijd en de aard van het individuele wezen met zijn ego en bezittingen, maakt deel uit van de Oorspronkelijke Persoon van het Leven en de Tijd, maar de waarheid is dat deze onderdelen afzonderlijk beschouwd geen betekenis hebben. Hij, de Oorspronkelijke Persoon van Schepping, vormt de betekenis en samenhang van de tijd, de individuele ziel en de materiële wereld. Hij, het Pad van de Mensheid, is de oorzaak en de bedoeling van onze kennis. Onze eigen goddelijkheid vormt de ledematen van die Heer van de Mensheid, al de planeten zijn bedoeld voor de Allerhoogste Persoon van de Mensheid, en alle offers zijn er voor het genoegen van de Ideale Persoon van de Mensheid. Onze concentratie van geest is er voor de bedoeling van de Eerste Persoon van de Mensheid, verzaking is er om te verwijlen bij de Persoon van de Menselijke Uitnemendheid, de filognosie is er voor de realisatie van de Goddelijke Persoon van de Mensheid, en bevrijding is er voor het bereiken van de Verlichte Persoon van de Mensheid. Hij, de Ziener die het voor het zeggen heeft, die de stabiliteit van de Superziel van een ieder is, vormt met Zijn visie en wat Hij tot stand bracht, mijn inspiratie om ook creatief tewerk te gaan. Ik en wat ik tot stand bracht moet worden begrepen naar Zijn voorbeeld en niet in termen van 'ik' en 'mijn'.
Ik gaf uitleg [in 1.2] over de drie basiskwaliteiten van de natuur: de goedheid van het licht, de hartstocht van de beweging, en de onwetendheid kenmerkend voor de inertie van de materie. De bovenzinnelijkheid heeft drie kwaliteiten te danken aan deze materiële geaardheden van het bestaan: handhaving, schepping en vernietiging. De persoon is eeuwig en bovenzinnelijk, maar omdat hij onderworpen is aan de werking van de natuurlijke kwaliteiten in termen van oorzaak en gevolg, vertoont hij symptomen overeenkomstig deze hoedanigheden. Hij verwerft kennis door de dominantie van de goedheid, hij gaat over tot handelingen door het overwegen van de hartstocht en hij ontwikkelt een diversiteit aan vormen op basis van de onwetendheid - of het duister -  van de materiële elementen. De voortgang van de Allerhoogste Persoon in het Voorbije, die getuige is van al deze drie symptomen, kan niet goed worden waargenomen echter, beste man van de geest, hoewel Hij over mij, over jou en over alles en iedereen heerst. De Oorspronkelijke Persoon van Beheersing kwam met het vermogen van Zijn materiële energie, door Zijn onafhankelijke vrije wil, tot vele vitale bestaansvormen, waarbij Hij hun karma, onderworpenheid aan de tijd en hun afzonderlijke aard op zich nam. De schepping van de volledige werkelijkheid vond plaats onder Zijn toezicht - net zoals de natuurlijke kwaliteiten vanwege Hem in de vorm van de Eeuwige Tijd op elkaar inwerken en al de verschillende activiteiten plaats vinden vanwege de omvorming van Zijn oorspronkelijke aard. Echter, vanwege de transformatie van de volledige werkelijkheid domineerden in het begin de kwaliteiten van de goedheid en de hartstocht, maar toen vond de materie, vonden de materiële activiteiten en de materiële kennis hun vitale bestaan. Die omvorming van het materiële deel van het zelf vormt een vals ego. Die valsheid van het ik-besef, manifesteerde zich overeenkomstig de drievoudige aard zoals besproken. Dat ego raakte aldus onderverdeeld in de machten van een intelligente of gecoördineerde uitvoering, van de informatie - of kennis - van de schepping en van een materiële evolutie.
De protomateriële onzichtbare ether, een lineaire combinatie van de uitdijende en contraherende ruimte-energie, is het element dat het eerst evolueerde uit het duister dat transformatie onderging. Geluid is de subtiele vorm ervan en het verhoudt zich tot de zichtbare materie zoals de ziener zich verhoudt tot al de dingen die worden gezien. Toen was er van de ether het eerste tastbare element van de lucht in de ruimte, dat we heden ten dage kennen als waterstofgas. Geluid kon toen een materiële vibratie zijn als een afspiegeling van zijn niet-manifeste vorige bestaan in de ether. Die waterstof raakte onder de invloed van de tijd uit evenwicht en vond eveneens een leven graviterend en verhittend in de vorm van een gouden ei, of een verzameling van zonnesferen of sterren, die toen een universum boden gevuld met een verscheidenheid aan energieën en krachten. Aldus kwam het fundamentele ingrediënt van het vuur tot stand dat op zijn beurt weer onder de invloed van de tijd exploderend met supernova's vanuit zijn natuurlijke aard evenzo de kwaliteiten van de aanraking, het geluid, de smaak en de vorm genereerde van de elementen van de gassen, van water - waterstof in combinatie met zuurstof  - en de aarde-elementen, een categorie die klassiek ook wel beschouwd wordt als één enkel basiselement. Met de kwaliteit van de smaak van het water en de kwaliteit van de geur van de sappen van de aarde, was de verscheidenheid aan kwaliteiten van de elementen van de schepping, die werden voortgebracht door de universele transformatie van het valse ego onder de invloed van de tijd, toen compleet.
Het kosmische idee van de goden ontwikkelde zich uit de geaardheid goedheid. Ze staan bekend als de natuurlijke eminentie van de windrichtingen, de lucht, de zon, de wateren, de levensduur, het vuur, de hemel, de transcendentie, de vriendschap en de plicht van de creatieve handeling. De levenskracht, de intelligentie en de tien elementen van de zinnen van het handelen en de waarneming -  mond, handen, voeten, geslachtsdelen en anus, plus gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin -  deden zich, als modificaties van het materiële ego, voor vanuit de actie-afdeling van de hartstocht. In combinatie voegen al deze onderdelen zich samen tot de fysieke gedaante van het menselijk lichaam, het voertuig van de tijd van de persoon, o mijn beste en eerste onder de toegewijden om van mij te vernemen over deze laatste aanpassing of update van de overgeleverde kennis. De Allerhoogste Persoon vormt de oorspronkelijke orde, intelligentie en directie van deze samenhang, deze materiële orde, van de normale menselijke persoon met zijn sat/asat ware en illusoire, zijn spirituele en materiële kwaliteiten. Zonder Hem verdwijnt al de coördinatie van het leven uit zowel het menselijk lichaam als zijn menselijke associatie, waarop volgend een desintegratie plaats zal vinden tot de samenstellende elementen. Materieel samengesteld uit sterrenstof keren we terug tot sterrenstof, maar spiritueel bestaan we voort in Hem wiens integriteit, samenhang, intelligentie, ziel en Persoon eeuwig is.

Het gouden ei van het gloeiende primaire element dat voor talloze millennia was verzonken in de causale oceaan, werd aldus, stap voor stap, door het oorspronkelijke causale zelf dat fundamenteel is voor ons universum, tot leven gewekt vanuit een levenloze staat onder de dringende voortgang van Zijn etherische Tijd-energie. De Oorspronkelijke Persoon van het vitale universele ei, die zich in zichzelf opdeelde, manifesteerde zich toen uiteindelijk als een universele persoon uitgerust met talloze hoofden, monden, ogen armen en benen. Zoals ik besprak aan het begin van onze conversatie over het mediteren op Zijn verschijningsvorm, stellen ontwikkelde denkers, in het belang van de alomvattendheid van de filognosie, zich al de werelden van Zijn universele gedaante voor als de ledematen van Zijn lichaam, de zeven typen werelden beneden zijn middel als lager rekenend en een even groot aantal werelden boven Zijn middel als zijnde hoger. Ook beschouwen ze de intellectuelen en spirituele aanhangers als vertegenwoordigers van Zijn mond, de bestuurders als de uitvoerders van Zijn armen, de handelaren die zich bewegen om te verschaffen als Zijn benen en de arbeiders die Zijn ganse lichaam van verdeelde maatschappelijke plichten dragen en dienen als Zijn voeten. Naast de indeling van de zeven lagere en zeven hogere werelden onder en boven zijn middel, als besproken, is er ook een alternatieve overweging van drie soorten van werelden in Zijn universele lichaam: die van de aardse lagere werelden, die van de etherische middenwerelden en die van de hemelse hogere werelden."

Bron voor deze Inspiratie:
S.B. Canto 2, Hoofdstuk 5


The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki