Boek2

Inspiratie 8De Vragen Gesteld door de Zoeker

Zoeker: "Als ik u moet gaan vertegenwoordigen in deze kennis, hoe zou ik dan, gebaseerd op de instructie die u tot zover gaf, moeten spreken over de basiskwaliteiten van de natuur en hun transcendentie? En aan wie moet ik dat soort zaken uitleggen?
Beste leraar, wat me het meest intrigeert is de positie van hen die op de hoogte zijn van de waarheid van de Heer wiens verhalen zo bevorderlijk zijn voor een ieder en wiens vermogens zo wonderbaarlijk zijn. Ga alstublieft door met uw uiteenzettingen, o man van het geluk, want door dat soort verhalen is mijn geest volmaakt gefocust op Hem; door die aandacht zal er een einde komen aan de gehechtheden van mijn materieel geconditioneerde lichaam. Ik snap dat als je met geloof regelmatig naar dit soort verhalen luistert en je daarbij ernst maakt met Zijn natuurlijke orde van de tijd, je snel de Heer in je hart zal zien verschijnen. Met het via de oren ontvangen van de boodschap van dit 'Verhaal van de Fortuinlijke', het Bhāgavatam, zal je hart, opbloeiend met de lotusbloem van een authentieke liefdevolle relatie met Kṛṣṇa - Hij die de essentie vormt van alle avatāra's - bevrijd raken van alle onzuiverheden, gelijk herfstregens het water in de poelen zuiveren. Ik ben er zeker van dat de persoon wiens hart zuivering vond in Hem, bevrijd van alle ellende in het leven, nimmer de beschutting op zal geven die Kṛṣṇa biedt, net zo goed als iemand op reis zijn eigen huis nooit zal opgeven. 

Verder zou ik graag willen weten of je in het materiële lichaam, waar je als een niet-materieel levend wezen mee in actie komt, o brahmaan, nu toevallig belandt of dat daar een specifieke reden voor bestaat. Hoe is het lichaam van de Oorspronkelijke Persoon in de vorm van het gigantische universum, dat men beschouwt als een lotusbloem die uit Zijn navel kwam, nu te vergelijken met de manifestatie van Zijn veel kleinere persoonlijke verschijningen in deze wereld?
De materiële ronddraaiende werveling van dit sterrenstelsel vormde de basis voor de essentiële integriteit die al de levende wezens met een materiële gedaante conditioneerde. Hoe kon dit eerste geschapen wezen, die ook de 'ongeziene' wordt genoemd of de 'ongeboren Schepper', nu een aparte persoon vormen en zich realiseren dat hij door de genade van de Oerpersoon voortkwam uit de lotus van Zijn navel? Hoe is het mogelijk dat de Oorspronkelijke Persoon, Hij die als de Heer van alle energieën zich ophoudt in de harten van iedereen, Hij die vanbinnenuit de materiële werelden handhaaft, schept en vernietigt, niet beroerd wordt door Zijn eigen uitwendige energie? Voorheen sprak u over de verschillende werelden met hun verschillende bestuurders als onderdelen van de Grote Persoon. Wat kan u vertellen over deze verschillende heersers?

Er zijn meer vragen die ik graag beantwoord zou willen zien. Wat houdt een periode van schepping in en hoe zijn dat soort perioden met elkaar verbonden? Wat kan u zeggen over de tijd met betrekking tot dat wat we het verleden, het heden en de toekomst noemen? En wat valt er te zeggen over de duur van ons fysieke bestaan? O beste onder de geleerden, wanneer begon de tijd en hoe kan de tijd nu als lang of kort worden ervaren als je ergens mee bezig bent? Levende wezens verzamelen karma omdat ze gefixeerd raken in hun verlangens als ze niet mediteren. Wat is het gevolg van dit zich verstrikken in de drie kwaliteiten van de natuur? Hoe kwam de ether, hoe kwamen de sterren, onze planeet en de andere planeten met hun hogere en lagere leefwerelden, heuvels, rivieren, zeeën en eilanden tot stand? Hoe groot is het universum, hoe ver reiken de binnenruimte en de buitenruimte? Wat zijn de kwaliteiten en handelingen van de grote zielen en beschrijf alstublieft de leeftijds- en statusgroepen van het systeem van de burgeridentiteiten. Kan u de verschillende opeenvolgende tijdperken beschrijven, hoe lang ze duren en wat hun bijzondere kenmerken zijn? Welke avatāra's van de Persoon van Alle Personen doen wat in ieder van die tijdperken?

Kan u zeggen waar de samenleving in zijn geheel moreel toe verplicht is en wat de specifieke dharmische plichten zijn van de verschillende beroepsbeoefenaren met inbegrip van de wijze bestuurlijke toplaag van de samenleving? En wat is onze heilige plicht jegens mensen in nood? Uit welke elementen bestaat de schepping allemaal, hoe zien ze eruit en hoe reageren ze? Welke regels gelden er voor het eren van de Hoogste Persoon en wat zijn de regels voor het zich verhouden tot het innerlijke zelf als je in yoga je bewustzijn verenigt? Hoe keert een yogi zich af van zijn bovenzinnelijke lichaam, zijn laatste vorm van gehechtheid, en wat voor spirituele kennis treft men aan in de Veda's, in hun aanhangende literatuur, in de wetboeken en in de verzamelingen Vedische verhalen genaamd de Purāṇa's en de specifieke geschiedenissen genaamd de itihāsa's? Hoe bouw je een leven op, hoe handhaaf je jezelf en hoe neem je afscheid van het leven? Wat zijn de regels voor het uitvoeren van rituelen, het doen van goede werken en het behartigen van je eigenbelang? Wat zijn de regels wat betreft het geld en het vermogen, wat betreft het religieus bezig zijn en wat betreft de lustbevrediging? Hoe kunnen zielen belast met karma een nieuw leven beginnen? Hoe kom je zover dat je tegen de geestelijke autoriteiten ingaat als een ketter? Wat betekent het om bevrijd dan wel gebonden te zijn en wat houdt het in om je eigenlijke zelf te verwerkelijken? Als de Heer zo onafhankelijk is, hoe kan Hij dan uit eigen beweging zich verliezen in avonturen in de gedaante van een avatāra? En ook vraag ik me af hoe Hij niet tot handelen over kan gaan als Hij, als de Almachtige in het Voorbije, slechts getuige blijft van wat zich afspeelt in de buitenwereld?

Ik zit met veel vragen die ik nu niet allemaal kan stellen, maar alstublieft schroom niet die ook te beantwoorden als u antwoord geeft op degenen die ik vroeg. En wees dan, met mij overgegeven aan uw persoon, zo waarheidsgetrouw als mogelijk is, o grote man van wijsheid. Iedereen praat vanuit geleende kennis over dit soort onderwerpen, maar u doet dat niet, u vormt een authentieke zelfgerealiseerde autoriteit, gelijk de uit het zelf geboren Heer van de Schepping. Uw woorden over de Onfeilbare Heer zijn als een oceaan van nectar voor me. Ik wordt het nooit moe ernaar te luisteren."

Leraar: "Je maakt mij, als een werktuig van de Oorspronkelijke Schepper, erg gelukkig met je woorden en vragen over deze onderwerpen betreffende de Hoogste Waarheid. Je bent een echte dienaar van Viṣṇu, een echte Vaishnava. Zoals ik je zei, kwam mijn betoog over 'De Persoon' zoals ik dat nu aan je presenteer, vanaf de eerste pagina tot stand door de inspiratie van de Allerhoogste Persoon in de gedaante van 'Het Verhaal van de Fortuinlijke', het Bhāgavatam. Zonder op Hem te mediteren als de Oorzaak van Alle Oorzaken zou dit niet gebeurd zijn. Aldus gebracht tot deze aanpassing aan tijd en plaats, zal ik proberen antwoord te geven op al de vragen die je stelde en nog meer zal stellen."

Bron voor deze Inspiratie:
S.B. Canto 2, Hoofdstuk 8


The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki