Boek2

Inspiratie 1Hoe Je Moet Mediteren en Zijn Universele Gedaante Moet Bezien

Zoeker: "Swami, ik dank u voor uw uiteenzetting over de basisbegrippen van de filognosie, de intelligentie van het je verenigen in achting voor de Oorspronkelijke Persoon van de Yoga. Ik ben er zeer blij mee zo gemotiveerd met de yoga bezig te kunnen zijn en daar verlichting in te vinden, maar ik heb een aantal vragen. Wat houdt nu het pad van perfectie in als ik onvermijdelijk fysiek gebonden ben aan de materiële kwestie die me steeds weer afleidt van het zuivere doel van de meditatie? Binnen de tijd van een week kan ik die zuiverheid niet langer vasthouden en moet ik de liefde bedrijven, wat aan sport doen, naar de bioscoop, voor materiële zaken zorgen of iets met mijn favoriete vereniging doen. Ik kan mijn leven niet zomaar verwaarlozen in dit opzicht, dat soort dingen maakt deel uit van mijn psychische, lichamelijke en sociale gezondheid. Op welk advies moet ik nu afgaan, op die van het materiële of die van het spirituele belang? Waarop moet ik nu mediteren, wat moet ik doen, waar moet ik aan denken, waar moet ik aan werken? En wat moet ik dan laten en opgeven?"

Leraar: "Het is goed jezelf vragen te stellen over de Persoon van het Ware Zelf. Dat zuivert de geest. Normaal pieker je maar door over huishoudelijke, materiële zaken en vergeet je te denken aan de werkelijkheid van de ziel. Meestal ben je thuis druk bezig met slapen en liefde opbrengen voor je partner of verwanten en buitenshuis ben je bezig met geld verdienen en je relaties. Tegen beter weten in hecht je zo te veel aan tijdelijke zaken die je al gauw meer zorgen baren dan voldoening verschaffen. Daarom moet je je steeds de Persoon van de Hoogste Voldoening zien te herinneren en terwille van Hem, je Ideale Zelf,  proberen te spreken in positieve zin. Dat bevrijdt je dan van je nimmer eindigende verlangens en de angst om je materiële bestaan. Het slagen van je yoga, je zelfverwerkelijking en hoe je door je drie geboorten (zie Inspiratie 1.9) tot een vol besef van je eigen kunnen komt, hangt allemaal af van je vermogen je de Ideale Persoon van goedheid, geweten, geluk, kennis en stabiliteit te herinneren. Als je wijs bent en de voorschriften en inperkingen van een spiritueel leven onder de knie hebt, sta je boven het gedoe dat hoort bij een materieel leven en koester je een gezonde belangstelling voor de kwaliteiten van de Persoon van de Zuiverheid.
Dit verhaal over de volledigheid van de zelfverwerkelijking die we filognosie noemen, vormt een aanvulling op de bekende klassieke yogageschriften en yogacultuur. Het wijkt daar wezenlijk niet van af en is geënt op het zogenaamde 'Verhaal van de Fortuinlijke' dat min of meer het groot verhalenboek, een bijbel zo je wilt, vormt over de Grote Persoon van de Yoga. Hoewel ik zelf goed op de hoogte was van de kennis en praktijk van de yoga werd mijn aandacht getrokken tot de verhelderende uitleg van dit boek over de Persoon van de Zelfverwerkelijking en dus bestudeerde ik het. Je bent een moedige ziel en daarom zal ik voor jou in deze inspiraties verslag doen van de inhoud van dit boek. Een ieder die aandacht aan deze inspiraties besteed en er geloof aan hecht, zal spoedig een rotsvast vertrouwen ontwikkelen in de Persoon van de Bevrijding.
Of je nu vol van verlangens geen respect oefent dan wel als een yogi vol toewijding vrij bent van angst en vrees, voor beide soorten mensen vormt het meditatief - hardop samen en alleen dan wel in stilte voor jezelf - herhalen van de namen van de Persoon van de Meditatie de weg (zie inleiding deel I). Je hebt je leven vergooid in dwaasheid als je nooit deze ervaring hebt opgedaan. Als je maar één uur per dag aldus de hogere zaak weet te dienen heb je al een beter leven. Een machtige koning die op sterven lag zette er ooit eens alles voor opzij en ondervond toen Zijn volledige geborgenheid. Daarom, beste zoeker gebonden aan de materie, zou jouw leven dat zo van week tot week bepaald is, je moeten inspireren tot al die praktijken die traditioneel behoren tot het vinden van een beter leven. Iemand als jij die na een week de discipline niet meer kan opbrengen moet zonder angst kunnen leven. Leef dus je leven zoals je denkt dat gezond voor je is, maar breek om te kunnen mediteren wel steeds opnieuw, met het wapen van de onthechting, met alle verlangens en het andere gepieker wat betreft je materiële bestaan.
Zet terwille van je meditatie, op die manier zelfbeheerst, je huiselijke zorgen en zo meer van je af en kies, met je lichaam schoon, een rustige zitplaats uit om te mediteren. Breng je geest onder controle met de basisklank AUM en houdt vervolgens je geest stil door je ademhaling ingaand en uitgaand evenwichtig te beheersen zodat je de essentie van de Absolute Persoon Vanbinnen niet vergeet. De geest wil zich steeds roeren, leidt je af en doet je adem stokken, zolang je nog, zoals met je werk, op resultaten gericht bent. Leidt daarom met je verstand je zintuigen weg van hun voorwerpen en fixeer welbewust je denken op de namen van de Persoon van de Deugd. Dat moet op zich volstaan. Lukt dat niet goed, dan kan je je daarbij een voorstelling maken van Zijn gedaante die je dan systematisch bekijkt. Het gaat er uiteindelijk om dat je je niet laat afleiden, dat er niets anders is dan de toevlucht die wordt gevormd door Hem als de Persoon van Behoud die de geest tot rust brengt. Je geest geprikkeld en verbijsterd door hartstocht en onwetendheid krijg je onder controle door je zo te concentreren. Stabiel en onverstoord maakt de vrede die daaruit resulteert een einde aan al de onzuiverheden die met die natuurlijke kwaliteiten ontstaan. Als je er als een yogi een gewoonte van maakt om naast je materiële verplichtingen er tijd voor vrij te maken je op die manier te concentreren in toewijding tot de Persoon van de Transcendentie, dan zal je met de positieve ervaring van die toevlucht er snel in slagen je bewustzijn te verenigen in Zijn zaligheid."

Zoeker: "Dat met die aandacht... Kan u voor me samenvatten hoe dat concentreren op de voorstelling van Hem precies werkt waarmee een persoon zich direct ontdoet van de onzuiverheid van zijn geest?"

Leraar: "Zit je eenmaal in de goede houding, beheers je je adem, heb je losgelaten en je zinnen onder controle, gebruik dan je intelligentie om je geest te richten op de grofstoffelijke gedaante van de Hoogste Persoonlijkheid. Dit grofstoffelijke universum waarin je allerlei materiële zaken waarneemt uit het verleden in het heden en ook in de toekomst, vormt de niet te ontkennen waarheid van Zijn persoonlijke, met de Tijd veranderende en dus levende, min of meer materiële verschijning. Dit lichaam van Hem vormt een omhulling van zeven lagen die we traditioneel de universele gedaante van de Allerhoogste Persoon noemen. Deze lagen van Zijn lichaam bestaan van buiten naar binnen uit die van het stoffelijke, het vitale, het mentale, het spirituele, het gelukzalige, het bewustzijn en de laatste laag van de individuele ziel. Zijn uiterlijke verschijning kent lagere en hogere werelden of levenssferen.

De lagere werelden kan je vergelijken met Zijn voetzolen, hielen, enkels, kuiten, knieën, dijen en billen. De kosmische ruimte kan je vergelijken met Zijn navel en de hogere werelden kan je je voorstellen als Zijn borstkas, nek, mond, voorhoofd en top van Zijn hoofd. De goden kan je beschouwen als Zijn armen, de windrichtingen als Zijn oren en geluid als Zijn gehoorzin. Zijn neusvleugels vormen tweelinggoden, geur is er als Zijn reuk en Zijn mond kan je herkennen in het laaiende vuur waarin men offers brengt. De atmosfeer kan je zien als Zijn oogkassen, de zon als Zijn oogbol, dag en nacht als Zijn oogleden, het hoogste gezag als een weergave van Zijn fronsende wenkbrauwen, water als Zijn verhemelte en het zoete sap als kenmerkend voor Zijn tong. De verzen uit de geschriften vormen Zijn denken en de macht van de dood is er als Zijn kaken. In blijken van genegenheid kan je Zijn tanden herkennen en in de schoonheid van de natuur kan je Zijn bekoorlijke spel van de begoochelende materiële wereld herkennen. De hele geprojecteerde schepping is niet meer dan de blik die Hij werpt.
Kwaliteiten als bescheidenheid, hunkering, gelovigheid en ongelovigheid kan je bezien als respectievelijk Zijn bovenlip, Zijn kin, Zijn borst en Zijn rug. Bezie de oorspronkelijke verwekker als Zijn geslacht, de vrienden als Zijn testikels, de oceanen als Zijn middel en de bergen als Zijn botten. Denk over rivieren als Zijn aderen, over planten en bomen als Zijn lichaamshaar, over de lucht als Zijn adem, over de tijd als Zijn beweging en over Zijn handelen als de wisselwerking van de natuurlijke kwaliteiten. De wolken kan je zien als de haren op Zijn hoofd, de oorzaak van de schepping als Zijn intelligentie en de maan, die er is als het baken voor alle veranderingen, kan je beschouwen als Zijn geest. Zijn volkomen geheel kan je zien als Zijn bewustzijn, de innerlijke oorzaak kan je beschouwen als Zijn Genade, in dieren als het paard, de muilezel, de kameel en de olifant kan je Zijn nagels herkennen en bij wilde dieren en de overige viervoeters kan je denken aan Zijn heupen. Zingende vogels suggereren Zijn kunst, de stamvader wijst op de inhoud van Zijn denken en de mensheid kan je zien als Zijn verblijfplaats. De hemelbewoners vormen Zijn muziek en de herinnering aan de verschrikking van de oorlog vormt Zijn macht. Intellectuelen kan je bezien als Zijn gezicht, bestuurders als Zijn controle, handelaren als Zijn benen en arbeiders als Zijn voeten. Zijn vele namen en goddelijke gedaanten zijn er als de verschaffers van al het nodige dat wordt verkregen uit het brengen van offers.

De opsomming van al deze delen van Zijn universele gedaante gaf ik je opdat je op een intelligente manier je geest kan richten op Zijn grofstoffelijke lichaam, de vorm waarbuiten er niets anders te ontdekken valt. De Persoon van Alle Personen laat zich aldus bekijken op vele manieren in vele verschijningen, net zoals een dromer zichzelf in vele situaties kan zien. Als je je niet door gehechtheden naar beneden wil laten halen, moet je je op Hem als de Allerhoogste Waarheid en oceaan van gelukzaligheid richten en op niets anders."

Bron voor deze Inspiratie:
S.B. Canto 2, Hoofdstuk 1


The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki