Boek2

Inspiratie 6De Gift aan de Mensheid van Zijn Vermogens

Zoeker: "Beste leraar, wat is voor de individuele ziel de betekenis van de verschillende elementen van de Oorspronkelijke Persoon van het Universum?

Leraar: "Vuur vormt, sedert de vroegste dagen van de mensheid, het centrum van de mond van de Universele Persoon. Mediterend rondom het vuur ontwikkelde zich de stem van de persoon, aangezien mensen zich daar verzamelden om hun gevoelens onder woorden te brengen en zich bewust te worden van hun identiteit. De zeven tonen van de toonladder ontwikkelden zich toen ook uit Hem in het veld van de zeven lagen en zeven substanties van Zijn oorspronkelijke fysieke menselijke lichaam, als de basiselementen voor de metrische expressies in liederen en de gestandaardiseerde  uitdrukkingen van  verzen. De tong werd Zijn offerplaats van verschillende soorten voedsel en delicatessen voor de goden en de voorvaderen, die door mensen konden worden gedeeld. De instantie van Zijn neus bood, naast het vermogen de geur van substanties te genieten, een weg om geestelijk gezond te worden met de regulerende macht van de levensadem in aanraking met de buitenlucht en om lichamelijk gezond te zijn met de goden van de gezondheid en hun medicinale kruiden. De ogen werden gevormd overeenkomstig Zijn oogbol die de zon is. Met de gave van het zien nemen ze alle vormen waar die worden verlicht door Zijn schittering. De oren die alle richtingen bestrijken en het geestelijk bereik, vormen Zijn plaats om kennis te ontvangen van de omgeving en de cultuur van de kennis die men er samen met zijn medemens op nahoudt. Aldus de intelligentie voedend, leiden ze tot het innerlijk vergelijken van hun berichten met de geluidsindrukken en voorstellingen van de ether in de vorm van gedachten. Het oppervlak van Zijn lichaam vormt de aarde, het veld waar alle gelegenheid wordt geboden om actief betrokken te zijn terwille van alles wat men nodig heeft. De atmosfeer met zijn winden vormt Zijn tastzin die de mensheid inspireert met een gevoel van aanraking en in contact staan met alle soorten offers. De vegetatie op het oppervlak van de aarde die Zijn lichaamsbeharing vormt, verschaft al het nodige voor de offers die men brengt. De wolken met hun bliksem, Zijn haar, beschutten tegen de zon en de nagels van Zijn lichaam (die ook worden herkend in het paard, de ezel, de olifant en de kameel) verschaft de stenen en het ijzererts dat we nodig hebben voor gebouwen en gebruiksvoorwerpen. Zijn armen, de vertegenwoordigers van de staat, de bestuurders, dragen zorg voor de behoeften van de bevolking en beschermen hen. De lotusvoeten van de Heer, die ons beschutting bieden en ons vrijwaren van angst, vormen een zegen die alle wensen in vervulling doet gaan. Ze maken de vooruitgang mogelijk van de hogere, de middelste en de lagere leefwerelden. De geslachtsdelen van de Oorspronkelijke Heer, onze stamvader, verschaffen het water, de vruchtbare regen en het zaad alsook de erogene zones om van de seksualiteit te genieten tijdens de voortplantingsdaad. O zoeker, het rectum van het lichaam van de Allerhoogste Persoonlijkheid van de Mensheid moet men in gedachten houden als de duistere plaats, het levenseinde en de noodzaak van vriendschap. De afgunst, het ongeluk, de dood en de helse omstandigheden waar die ons aan herinnert, motiveert ons een beter even te leiden met onszelf en met anderen. De rug van de godheid biedt de frustratie, immoraliteit en onwetendheid, Zijn keerzijde, waar men zich van af moet wenden om gelukkig te kunnen worden. Zijn aderen bieden ons de rivieren en stroompjes die onze levensaderen vormen en Zijn verzameling beenderen, Zijn bergen, geven de noodzakelijke structuur en vorm aan onze leefwereld. Levende wezens vinden vernietiging in Zijn buik maar komen tot leven door Hem in de vorm van de Tijd, de ongeziene beweger van de oceanen en zeeën. Zijn orde van de tijd zoals gemarkeerd door het licht van de zon en de maan, wordt door intelligente mensen herkend als het kloppende hart van de Oorspronkelijke Persoon, de leidraad en toevlucht van onze geest."

Zoeker: "Hoe werkt Hij op ons in?"

Leraar: "De Allerhoogste Persoon vormt de veilige haven van de waarheid, de wijsheid en het bewustzijn waar jij en ik, de leiding van het dharma, de wijzen van onze onschuld en de genade van de liefde allemaal afhankelijk van zijn. Hij die het ganse universum met al zijn bewoners doordringt en omvat: jij, ik, de genade van de liefde, de wijzen uit het verleden, de verlichte en onverlichte zielen, de vogels en de beesten, de planten en vele andere levende wezens die men aantreft op land, in water en in de lucht, tezamen met de asteroïden, de sterren, de kometen, de planeten en de manen, de bliksem en de donder, alles wat er was, wat er is en wat er zal worden geschapen, dit hele universum bij elkaar, de volledige integriteit van Hem, de Allerhoogste Persoon, bevindt zich in je hart dat niet groter is dan een vuist. De Hoogste Persoon van het Leven vormt de kracht van alle levende wezens die hen vanbinnen en vanbuiten vitaliseert, op de manier waarop de zon met zijn stralen alles vanbuiten verwarmt en verlicht en vanbinnen kracht geeft. Hij, in de vorm van de tijd en de levenskracht, is degene van beheersing die onsterfelijkheid verleent en vrijwaart van angst. Hij, de Oorspronkelijke Meester van het Leven, is verheven boven de dood en materieel plezier, o eerste onder de toegewijden, en is daarom van een onbegrensde heerlijkheid."

Zoeker: "Is Hij alles wat materieel kan worden waargenomen?"

Leraar: "Weet dat het zichtbare materiële bereik van de levende wezens slechts een klein gedeelte vormt - ongeveer 5% zoals we heden ten dage weten -  van de totale energie van de Universele Persoon, het reservoir van alle energieën, die de hemel is van het geluk, de vrijheid van dood en angst die zich voorbij de drie werelden ophoudt. Een strict celibataire ziel die niet wenst terug te keren naar een materieel leven van familiale gehechtheden en liefdesrelaties, vindt zijn bevrijding in het grotere energetische bereik van de Alomtegenwoordige Persoon, maar de gewone man zet dit uit zijn hoofd en beweegt zich tussen de drie bereiken van de hemelse, de helse en de tussenwerelden van het materiële leven. Of men nu gehecht is aan materiële handelingen of aan de cultuur van de toewijding, de Alomtegenwoordige Persoon vormt altijd je bestemming. Of je nu onwetend bent of van de kennis, Hij vormt de oorspronkelijke positie en de toevlucht waar je op koerst. Het gehele gigantische lichaam van het universum, Zijn gedaante met al zijn elementen, sensibele wezens en materiële kwaliteiten die voortkwamen uit Hem die altijd afzijdig is van Zijn eigen schepping, is inderdaad als de zon die onafhankelijk van alles een ieder of wat dan ook verwarmt en vitaliseert met zijn stralen."

Zoeker: "Hoe organiseerde u uw achting voor Zijn aanwezigheid?"

Leraar: "Toen mijn leven begon na mijn geboorte uit Zijn natuur, stonden mij geen andere middelen ter beschikking om offers te brengen dan mijn eigen handen en voeten die ik van Hem kreeg. Als je plechtigheden wilt organiseren ter ere van de Oerpersoon, heb je bloemen nodig, brandstof, een altaar en een klok en kalender om zaken te plannen in achting voor de natuur. Ook gebruiksvoorwerpen, verschillende soorten voedsel, olie, zoetigheid, geld, een geschikte plaats, water en geschriften zijn er nodig, plus de hulp van ten minste een paar andere mensen. Heilige namen en mantra's moeten worden gebruikt en mensen moeten worden gecompenseerd, je moet je vastleggen op een bepaalde vastgestelde handelwijze alsook op een klassiek oud geschrift of een heilig boek dat moet worden gerespecteerd om vooruit te komen met de vorm van aanbidding die men in gedachten heeft. Ik slaagde erin in deze zaken te voorzien met de talenten die Hij me gaf zodat ik, met achting voor de betrokken godvrezende zielen, mijn doel kon bereiken met beloningen en presentaties. Aldus van een regelmatige oefening van respect zijnde met behulp van de middelen, de erbij betrokken mensen en mijn eigen talenten, kon ik de juiste verzonkenheid bereiken en stabiel zijn in Hem, de Handhaver en Oorspronkelijke Persoon van alle offers. Door het voorbeeld dat ik gaf met mijn offers, konden anderen van andere denkrichtingen, leerscholen en culturen, er eveneens in slagen dit pad van respect te volgen voor de voldoening van iedere al dan niet belichaamde ziel. Deze anderen konden op hun beurt stap voor stap de leiders van de mensheid en hun wereldorganisaties inspireren zodat ook zij de kans hadden om de cultuur van achting voor de Oorspronkelijke Persoon van Ons Allen te genieten, en zo konden dat ook de grote denkers, de ouderen, de geleerden, de politieke oppositie en de rest van de mensheid."

Zoeker: "Hoe organiseerde de Oorspronkelijke Persoon eigenlijk Zijn achting voor de verbijsterende materiële wereld?"

Leraar: "De gehele kosmos bevindt zich in Hem, de Oorspronkelijke Persoon. Hij, het oorspronkelijke pad van de mensheid die ook wel Nārāyaṇa wordt genoemd door de Hindoes, heeft aan zichzelf genoeg, koestert geen verlangens en heeft er geen behoefte aan om in actie te komen. Niettemin neemt Hij, vanwege de schepping, vernietiging en het behoud, dat plaats vindt in het universum, fundamentele hoogst machtige vormen aan in overeenstemming met deze natuurlijke kwaliteiten van de hartstocht, de onwetendheid en de goedheid, die men de guna's noemt in het Sanskriet. Deze gedaanten van Hem worden de guna-avatāra's genoemd in India, ze vormen de basismanifestaties van de Allerhoogste Persoon overeenkomstig de fundamentele kwaliteiten van de natuur zoals we die reeds bespraken in Inspiratie 1.2. Ze vormen de primaire goden van de Hindoes, hun heilige drie-eenheid zogezegd. Ikzelf maak, in termen van de oosterse filosofie, duidelijk deel uit van Zijn creatieve intellectuele afdeling die Vedisch Brahmā wordt genoemd. De persoon Brahmā wordt gewoonlijk afgebeeld met vier hoofden om in alle richtingen te kunnen kijken. Mensen zoals ik die bij hem zweren, worden brahmanen genoemd, Vedische intellectuelen die dat soort boeken lezen en schrijven. De Heer van de Genade, de tolerante godheid van het mediteren op de seksuele vereniging van man en vrouw, wordt de vernietiger van het kwaad en de onwetendheid genoemd of Śiva. Hij wordt gewoonlijk afgebeeld met een slang om zijn nek mediterend op het zogenaamde lingasymbool, een esthetische beeltenis van een stenen fallus in een stenen vagina. De goddelijkheid die over de goedheid heerst als de meester van de drie basisenergieën van het universum, wordt Viṣṇu genoemd in de bhakti yoga, de cultuur van het verenigen van je bewustzijn middels toewijding. Hij  wordt beschouwd als de bovenzinnelijke Oorspronkelijke Persoonlijkheid die gewoonlijk wordt afgebeeld met een donkere huid en vier armen die zijn vermogens vertegenwoordigen. Al met al schijnt het primair een Indiase kwestie te zijn die, zoals je nu wel zal begrijpen, in essentie een monotheïstische cultuur is als we redeneren vanuit de Oorspronkelijke Persoon van alle goddelijkheid, de Ziel van Alle Zielen. Er is maar één allerhoogste God die we de Oorspronkelijke Persoon noemen, of die de Hindoes de purusha noemen, en er bestaan van Hem vele manifestaties, halfgoden, wijzen, profeten of toegewijden die op vele manieren worden aanbeden en beschreven, door niet enkel de Hindoes, maar door iedere religieuze cultuur wereldwijd. De Hindoes zijn even hard op zoek naar de oorspronkelijke eenheid en integratie van Hem als iedere andere spirituele en religieuze, alsook heden ten dage natuurwetenschappelijke persoon dat doet. Zoals ik al eerder zei, behoort conflict tussen de religieuze en intellectuele scholen en culturen  op deze planeet tot het domein van de onwetendheid. Mensen die lijden onder religieuze of filosofische conflicten zouden moeten mediteren op de vernietiger van de onwetendheid, de Heer van de Genade, zogezegd. In Hem bestaat er geen conflict, de conflicten zijn er vanwege vals ego, vanwege het zich identificeren met een bepaalde materiële voorstelling van zaken. Natuurlijk zijn er wel paradoxen, schijnbare tegenstrijdigheden die zijn terug te voeren op onze onwetendheid."

Zoeker: "Wat hield die relatieve positie van gezag in voor u, beste vertegenwoordiger van de schepper?"

Leraar: "Bedenk wat betreft alles wat ik je gezegd heb, dat wat je ook in gedachten hebt als iets tijdelijks of eeuwigs, niet kan worden voorgesteld als bestaand buiten de Oorspronkelijke Persoon. Hij omvat het allemaal. Het is omdat ik mijn aandacht stevig gevestigd hield op Zijn Volledige Autoriteit, dat het me nooit ontbrak aan woorden, dat ik nooit in de geest verloren raakte, of was afgeleid door de tijdelijke aard van wat mijn zinnen me voorspiegelden. Hoeveel ik ook weet over de Vedische Filosofie, hoe ernstig mijn boetedoeningen ook waren, ondanks al mijn succes in de yoga en bedrevenheid in de filognosie, slaagde ik er nimmer geheel in de persoon van Alle Personen te begrijpen aan wie ik mijn leven te danken heb. Dat is de reden waarom ik altijd middels meditatie bij Hem mijn toevlucht zoek. Hij is de veilige haven van alle overgegeven zielen, want Hij maakt een einde aan al de misère en herhaling van een materieel leven door geluk en verlichting te verlenen. Hij vormt de toegang tot werelden nimmer tevoren aanschouwd, Hij is zo ondoorgrondelijk als de onbegrensde ruimte van de kosmos en ik verwacht niet dat ook maar iemand Hem veel beter zal kennen dan ik. Niemand heeft weet van de eigenlijke positie van Zijn Ondoorgrondelijke Persoon, we zijn altijd maar een deel van Hem en kunnen niet buiten Hem treden terwille van de objectiviteit, of het nu om jou gaat, om de Heer van de Genade of om enige andere toegewijde of spirituele of godbewuste aanhanger. Verbijsterd door Zijn geschapen werkelijkheid is ons gezichtsvermogen beperkt."

Zoeker: "Als we Hem dan niet echt kunnen zien, noch een volledig begrip van Hem kunnen hebben, hoe kunnen we Hem dan respecteren?"

Leraar: "Hij wiens handelingen en nederdaling in de materie wij verheerlijken, Hij die niet volledig kan worden gekend door mensen als wij, is de Ene Heer die wij ons respect tonen. Tijdperk na tijdperk schept Hij, de Oorspronkelijk Oerpersoon van het Universum, vanuit zichzelf met Zijn eigen middelen Zijn universele verschijning, die Hij een tijd handhaaft en dan weer terugtrekt in zichzelf. Hij is zuiver, volmaakt in kennis, vrij van smetten en absoluut en eeuwig zonder een begin of een einde in Zijn positie boven de tijd en de basiskwaliteiten van de natuur. O zoeker van de wijsheid, de besten onder de denkers kunnen dit alleen maar begrijpen als ze in rust en innerlijke vrede verkeren, anders zal dit met een geest vol van tijdelijke aangelegenheden aan hun blik ontsnappen. De Oorspronkelijke Persoon is de eerste avatāra of persoonlijke verschijning van de Heer. Hij wordt ook wel de causale of de kosmische Heer genoemd, Mahāviṣṇu of Kāranodakaśāyī Viṣṇu in het Vaishnavisme, de cultuur van de bhakti. Hij, die al de universa uitademt, vormt de grondvesting van de ruimtetijd, de dualitit van het eeuwige en tijdelijke - die ook wel de sat/asat dualiteit van oorzaak en gevolg wordt genoemd -, de elementen zoals besproken, met inbegrip van het ego, de zinnen en de geest. Deze afdelingen combineren zich tot het universele lichaam, de gigantische universele gedaante van de zichtbare sterrenhemel, de integriteit van het onafhankelijk individuele sterrenstelsel - bevolkt door alle bewegende en niet bewegende levende wezens -  van de Heer die dan de Universele Heer ofwel Garbhodakaśāyī Viṣṇu wordt genoemd in het Vaishnavisme. Er is ook een lokaal aspect van de Heer die heerst over de microkosmos en de lokale planetaire ordes van de gekromde tijdruimte. Deze lokale Heer wordt Kshirodakaśāyī Viṣṇu genoemd. Een andere manier om dit te zeggen is dat Viṣṇu, de Hindoegod van handhaving en goedheid, de protomateriële ether is in drie vormen: kosmisch, universeel en lokaal.

Zoeker: "Is, met hem aanwezig in zovele gedaanten, niet iedereen dan een soort Viṣṇu en wat is dan de waarde van Zijn naam?"

Leraar: "Met Hem aanwezig als de drie hoofd guna-avatāras van schepping, handhaving en vernietiging, ik, jij, en andere zonen van de wijsheid, met inbegrip van de andere goden van de natuurlijke elementen van de wind, de regen, de zon en de maan etc., de buitenaardse humanoïden in hun schotels, de beschaafde halfgodhumanoïden die wij allemaal zijn, de lagere zielen, van het duister bezeten door het kwaad, de wijzen, voorvaderen, de hemelse muziekanten en dansers, de fauna, de flora etc. etc., alles en iedereen begiftigd met een speciaal talent of kwaliteit, zijn we allemaal uitgerust met een psychologisch mechanisme dat er voor zorgt dat hij of zij gelooft dat hijzelf of zijzelf de ultieme vertegenwoordiger zou zijn van de Oorspronkelijke Persoon. Hij vormt ons menselijke zelfvertrouwen en ons zelfrespect, hoewel in werkelijkheid iedereen bescheiden behoort te zijn met het slechts een enkel, beperkt deel en geheel vormen van Zijn Alomtegenwoordigheid. Het is Zijn wonder van ondoorgrondelijke eenheid in verscheidenheid. Deze realisatie vormt de waarde van Zijn naam. Hij is ons terwijl wij Hem niet zijn. Maar in onze materieel verbijsterde geesten draaien we dat makkelijk om en vallen we voor de verleiding van de goddelijke arrogantie. Zoals de hand met een handschoen terwijl de handschoen niet de hand is, zijn wij de handschoen en is Hij de hand die onze beweger is die onze handelingen organiseert - zoals ik het in Inspiratie 1.14 uitlegde. Beste zoeker en wijze onder de toegewijden, laat me je nu uitnodigen tot een kijk op de belangrijkste avatāra's van de Oorspronkelijke Persoon van manifestatie zoals ze worden voorgesteld door de Hindoes. Dat zal je oren doen spitsen en je blik verruimen. Het zal je bevallen over Hen te vernemen, want ieder van deze verslagen over Zijn avonturen, Zijn goddelijke spelen genaamd līlā's, vormt een fundamenteel verhaal over de Heer van de Goedheid en het Offer in relatie tot de mensheid als geheel op een unieke manier."

Bron voor deze Inspiratie:
S.B. Canto 2, Hoofdstuk 6


The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki