Boek2

Inspiratie 4Je Respect Tonen voor de Oorspronkelijke Persoon

Zoeker: "Ik begrijp hoe belangrijk het is niet te leven in ontkenning van mijn ware zelf, de Oorspronkelijke Persoon. Als ik me concentreer op de Innerlijke Allerhoogste Kwaliteit van mijn persoon kan ik zien hoe zinloos in feite mijn zelfzuchtige houding is met betrekking tot mijn fysieke, intieme, relationele en economische banden. In mijn onbenul over mijn eigenlijke plicht probeer ik vast te houden aan materiële zaken die me weghouden van dat pad van naar behoren zorg dragen voor de Beste Persoon aanwezig in mij en in anderen. U motiveert me echt om voorbij de sluier te kijken van mijn materiële belangen. Ik weet dat ik niet door kan gaan met een eenzijdige, materieel georiënteerde stellingname in het leven, omdat dat haaks staat op de spirituele discipline die nodig is dichter bij de ware bron van de persoonlijke vervulling te leven. Als een egopersoon bezeten van materiële resultaten en controlekwesties, ben ik steeds maar bezig met het bevredigen van mijn zinnelijke verlangens, mijn financiële aangelegenheden en mijn formele religieuze verplichtingen. Maar mijn zelfverwerkelijking kan alleen maar slagen als ik serieus deze basale burgerplichten heroverweeg terwille van een betere focus op de positie van de bovenzinnelijkheid. Aldus een anker in mijn leven vindend zal ik zeker makkelijk een sterke aantrekking ontwikkelen tot de Oorspronkelijke Persoon, de Allerhoogste Heerser over het Natuurlijke Bewustzijn van de Tijd in mijn hart. Ik moet daaraan toevoegen dat u volkomen gelijk hebt, o geleerde man van wijsheid, te twijfelen aan de waarde van het leven zonder Hem, de Meester van Al het Ware Geluk en de Transcendentie. U, vanuit uw zuiverheid, hebt weet van en draagt zorg voor hoe men het duister van de onwetendheid kan verdrijven door de onderwerpen te bespreken van de Allerhoogste Persoon van ieders Zelfverwerkelijking.
Wat ik in het bijzonder wilde vragen, wat betreft de geestelijke kennis over de Persoon van het Allerhoogste Belang, is het volgende. Hoe brengt om te beginnen die Allerhoogste Persoon vanbinnen deze materiële wereld voort? Zelfs niet de grootste meditatiemeester kan deze vraag naar behoren beantwoorden. Het is een volslagen mysterie. En los van het scheppen, hoe handhaaft Hij dat wat werd geschapen en hoe trekt Hij alles weer terug op het laatst? Ik zou ook graag willen weten hoe Hij komt tot de verschillende gedaanten die Hij blijkt aan te nemen in de loop van de geschiedenis van de mensheid, hoe Hij tewerk gaat met die gedaanten, waar Zijn handelingen dan uit bestaan en tot wat voor handelingen Hij inspireert. Zelfs de grootste kenners van Zijn persoon, van Zijn wetenschap en werkelijkheid, schieten erin tekort Zijn ondoorgrondelijke wegen, handelingen en integriteit te verklaren. Hij, één zijnde, houdt er vele gedaanten op na. Hij manifesteert tegelijkertijd Zijn verschillende kwaliteiten van de materiële natuur en treedt handelend op in diverse opeenvolgende verschijningen van Zichzelf. Hoe kan dat zo zijn? Alstublieft verhelder deze zaken, want u, beste leraar, bent op grond van de mondelinge overlevering over Hem en uw zelfrealisatie daarmee, een rechtstreekse vertegenwoordiger van Zijn Goddelijke Persoon."

Leraar: "Laat me even nadenken over uw vragen over de wegen, ondernemingen en effecten van de Allerhoogste Persoon Vanbinnen die heerst over onze zinnen, de onze levens beheersende ideale Persoon die Ons Verstand Te Boven Gaat.....
Goed, laat me je mijn respect tonen voor de Allerhoogste Persoon van Al de Goede kwaliteiten. Vanaf het begin van het universum tot het bittere einde van al het gemanifesteerde, is Hij aanwezig als de oorspronkelijke integriteit van het bewustzijn die tewerk gaat middels het samentrekken en uitdijen van Zijn goddelijke energie. Die Voorbeeldige Persoon is niet te doorgronden in Zijn handelingen als de alles bepalende macht over de drie fundamentele natuurlijke kwaliteiten van de goedheid, de hartstocht en de onwetendheid, want Hij is gelijktijdig één vanbinnen en een verscheidenheid aan manifestaties vanbuiten. Hij verdient onze achting die degenen die trouw zijn aan Zijn waarheid beschermt tegen de pijnlijke conflicten met hen die de leugen leven onafhankelijk van Hem te zijn, want Hij bestaat uit pure goedheid en draagt zorg voor alles en iedereen horend bij de broederschap van de zwaan der transcendentie. We hebben alles aan Hem te danken die, nauw verbonden met de vroegste vormen van menselijke beschaving op deze planeet en ook op andere planeten, ver verwijderd van materieel gemotiveerd argumenteren een ieder verslaat die het ontbreekt aan achting voor Zijn goddelijkheid. Ik geef me aan Hem over die net zo groot is in het genieten van de totale weelde van het leven als Hij is in het genieten van de hemel van de transcendentie. Hij is gunstig in ieder opzicht, want het zich heugen, de verheerlijking, de verhalen, het gezelschap, de gebeden en aanbidding van Hem vaagt terstond de schaduw van ieders zonden weg. Daarom nemen we telkens weer onze toevlucht tot Zijn Allerhoogste Genade. Als iemand zo intelligent is zich te wijden aan Zijn toevlucht, laat hij al zijn hoop en zijn dromen varen over een huidig en toekomstig bestaan. Voor zo'n persoon  is er geen hindernis op het pad van de vooruitgang van zijn hart en ziel naar een spiritueel leven. Hoop is dan niet nodig, Zijn goedheid en licht laat hem niet in de steek. Telkens weer bewijs ik daarom Hem de eer die befaamd is vanwege zijn goedgunstigheid. Zelfs niet de grootste wijze, weldoener, held, erkende filosoof, reciteerder, zanger of strikte volgeling, zal ooit maar een centimeter vooruitgang boeken op het pad naar de hemel als hij niet bekend is met en zweert bij Hem, de Allerhoogste Persoon van Goddelijke Genade. En dus heb ik achting voor Hem over wie te vernemen zo goedgunstig is. Alle mensen van de wereld die bezweken voor de zwakheden die resulteren uit hun dierlijke neigingen, vinden zuivering als ze bij Hem hun heil zoeken. Hem, de machtige handhaver van mijn deugd en geluk, goedheid en begrip, biedt ik mijn nederige eerbetuigingen. Hij, het hart en de ziel van alle zelfverwerkelijkte volgers van de waarheid, Hij is al de geestelijke kennis in eigen persoon, Hij is de heilige boeken en de verzaking. Moge Hij die wordt vereerd door niet enkel de grootste zielen maar door een ieder die in zijn transcendentie alle aanspraken op status opgaf, mij altijd genadig zijn. Moge Hij, de heer en meester van alle toegewijde zielen, de oorspronkelijke eigenaar van alle weelde, het voorwerp en het onderwerp van alle offers, de leider van alle levende wezens, de meester van alle intellect, de heerser over alle werelden, het hoofd van de hele planeet en de bestemming voor en de eerste onder al de edelen, mij genadig zijn. Men zegt dat als men trouw is aan de rechtschapen autoriteiten, altijd denkt aan Zijn toevlucht en vol is van Zijn goedheid, dat je wezen zal zuiveren en zal resulteren in kennis van je uiteindelijke bestemming in de ziel. Moge deze Heer van de Bevrijding die vrijelijk wordt beschreven door de geleerden van de geestelijke tradities, altijd in mijn hart aanwezig zijn. De eerste persoon van de schepping, de schepper, werd in zijn hart gesterkt door de herinnering aan Hem, de Oorspronkelijke Ene Persoon van de Volkomenheid. Voor dat doel inspireerde Hij de moeder van al het leren die toen voort leek te komen uit de mond van de schepper. Moge die Leraar van alle leraren tevreden over me zijn. Hij ten grondslag aan de hele schepping die alle lichamen kracht verleent die samengesteld zijn uit de materiële elementen, Hij die als de Oorspronkelijke Persoon van Alle Personen de reden is van hun onderworpen zijn aan de drie basiskwaliteiten van de materiële natuur, Hij die werkt door de vijf zintuigen, door de vijf organen van handelen, door de vijf basiselementen van alle fysieke samenstellingen en het bewustzijn van alle mensen, moge die Allerhoogste Meester van Alle Levende Wezens, mijn uitlatingen samenhang, harmonie en aantrekking verlenen. Mijn eerbetuigingen voor de oorspronkelijke auteur van de geschriften uit wiens mond al de spirituele leerscholen en geestelijke erfopvolgingen de nectar drinken van deze sublieme kennis. Beste zoeker, vanaf het begin van alle menselijke bestaan heeft de oorspronkelijke schepper, op verzoek van de wijze leider van de toegewijden, van binnenuit deze liefde medegedeeld voor de kennis van de zelfverwerkelijking, deze filognosie, oorspronkelijk verwoord door de enige echte Allerhoogste Persoonlijkheid, de Heer in Ons Hart."

Bron voor deze Inspiratie:
S.B. Canto 2, Hoofdstuk 4


The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki